Ознаки держави коротко: основні поняття, функції та відмінності від інших політичних організацій

Загальновідомий кожному жителю світу відомо, що таке «держава». Поняття має декілька значень: одні сприймають його докладно (у вигляді конкретної країни, існуючої в ньому політичної системи на певній території, де проживає народ), інші – конкретно, маючи на увазі політичний інститут, що включає в себе розгалужену систему установ. Важливо вміти розбиратися в сутності поняття. Проаналізуємо ознаки держави коротко.

Походження

Формування державності відбувалося багато століть. На прикладах історії найдавніших цивілізацій можна розгледіти все різноманіття форм правління, процесів реформування, які протікають циклічно, вплив культури і зовнішнього світу на становлення політико-правової системи.

Існує величезне різноманіття теорій виникнення держави, від самих неймовірних до цілком раціональних, науково обґрунтованих.

Серед них:

 • теологічна,
 • органічна,
 • психологічна,
 • матеріалістична,
 • іригаційна.

Але якою б не дотримувався теорії дослідник цієї теми, безперечно, виникнення цієї структури пов’язане з необхідністю встановлення контролю над соціумом.

Класичною серед доктрин виникнення державності є теорія суспільного договору, укладеного між групами людей. В її основі закладено довіру народу своєї долі правлячій еліті, в обмін на гарантії захисту від зовнішньої агресії.

Другий реалістичної концепції є військова теорія, заснована на силовому захопленні першості невеликою групою людей. Інша маса одноплемінників була змушена підкоритися збройного натиску. Тут простежується виправдання вождями застосування насильства і засобів примусу відносно більш слабких, що є ознакою держави, що характеризує його агресивну сутність.

Особливості

Спочатку позначимо поняття і ознаки держави. У юридичній науці щодо розглянутого терміна склався точно певний комплекс ознак. У науковому середовищі практично немає розбіжностей, що стосуються виділення категорій, що характеризують державу і його систему.

Характерні риси

Перш ніж коротко вивчити основні ознаки держави, варто звернути увагу на його риси.

Серед них виділяються:

 1. Чітко означена за допомогою кордонів суверенна територія.
 2. Наявність народонаселення, управління якими здійснюють влади.
 3. Існування певної політичної структури з установ, що створюють правову базу для суспільства.
Дивіться також:  Що таке суспільство – визначення: що означає поняття в широкому сенсі слова

Основні ознаки

Розглянемо ознаки держави у вигляді таблиці, коротко окресливши їх значення.

№ п/п Ознака Сутнісне значення
1 Публічність політичної влади Виділяється правляча верхівка з народної маси, формується призначення влади, спрямоване на управління суспільством.
2 Розгорнутість державного апарату Реалізація повноважень державної влади здійснюється за допомогою установ, що займаються різними сферами життя.
3 Проживання народу

на території, визначеній кордонами

Поява кордону привело народ до осілого способу життя, визначила юрисдикцію влади. Будь-яке самовільне зміна розміру території країни допомогою зрушування кордонів неприпустимо.
4 Суверенність Дана категорія являє собою незалежність при встановленні та регулюванні певного режиму всередині країни і вирішенні питань, що виникають на міжнародній арені. Характеризується: верховенством (державна влада поширюється на територію всієї країни і може бути обмежена лише правовими нормами); незалежністю (пріоритетне положення міжнародного права не може впливати на рішення у внутрішній і зовнішній політиці); єдністю (суверенітет не може бути поділений між суб’єктами); неотчуждаемостью (неможливість з боку інших країн відібрати суверенітет чи примусити відмовитися від нього).
5 Загальнообов’язковий характер видаються владою правових актів Правові норми встановлюються виключно державною владою для підтримки порядку і регулювання суспільного життя, поширюються на всю територію.
6 Державна скарбниця Забезпечує функціонування держапарату і реалізацію урядових рішень. Включає в себе не тільки податкову систему, але й кредити, позики, цінності, золотий запас.

Таблиця, де вказані ознаки держави, що існують в різні історичні епохи, дозволяє відокремити державну систему від інших форм організації суспільства.

Узагальнюючи досліджену інформацію, можна зробити висновок, що таке поняття як «держава» являє собою політичну й соціальну організацію суспільства, яка включає його ознаки у вигляді суверенітету, розгалуженого апарату управління і примусу, державної скарбниці і можливості діяти у рамках встановлених правових норм та принципів на визначеній кордонами території.

Функції

Під функціями розуміються значущі напрями діяльності політичної влади, що роблять вплив на суспільні відносини, що керують життям суспільства. Формується державність визначає для себе пріоритетні завдання для подальшого розвитку і зміцнення статусу. В залежності від типу правління або політичного режиму та чи інша функція має пріоритетне значення.

Внутрішні

Цілий комплекс функцій держави спрямований на формування демократичного суспільства.

Назвемо основні з них:

 • забезпечення доступу народу до влади;
 • економічна;
 • соціальна;
 • екологічна;
 • оподаткування та фінансовий контроль;
 • забезпечення законності і правопорядку, захист прав та інтересів громадян;
 • ідеологічна;
 • міграційна.

Метою діяльності уряду в контексті зазначених позицій є вирішення проблем, що виникають при функціонуванні апарату структур і установ, сприяння існування народонаселення шляхом прийняття законів і реалізації соціальних програм, що відрізняє державу від інших політичних організацій.

Зовнішні

Виділяються наступні функції:

 • здійснення інтеграції у світову економічну систему;
 • оборонна функція;
 • контроль за дотриманням правопорядку;
 • співробітництво.

Встановлення стабільних взаємин між національними економіками є запорукою сприятливого ходу науково-технічного прогресу, розвитку торговельних компаній і корпорацій, міжнародних кредитних систем.

Як наслідок, метою кожної демократичної державної системи стає інтеграція у світовий ринок. Безумовно, розширення сфер міжнародного економічного співробітництва відбувається в умовах дотримання норм і порядків, затверджуваних правом.

Дискримінація у прогресивному світовому співтоваристві, повинна бути повністю виключена.

Ето цікаво! Зайві заходи влади, спрямовані на зміцнення обороноздатності країни, несуть величезні фінансові витрати і створюють загрозу для решти світу. Підтримка військового потенціалу на достатньому для кожної країни рівні повинно бути метою уряду.

Громадські організації, створені для підтримання миру і контролю за зростанням кількості озброєння, здійснюють свою діяльність по врегулюванню конфліктів інтересів, пригнічують агресорів, базуються на принципах незастосування сили.

Функція здійснення і підтримки правопорядку на світовому рівні включає підтримку миру, основою якого є демократичні ідеї, а також захист прав і свобод людини і громадянина. Сфера цієї функції охоплює весь спектр відносин, що зачіпають інтереси окремих країн і народів, благополуччя всіх національностей.

В рамках функції правопорядку відбувається загальне роззброєння, зниження ядерного потенціалу, боротьба зі світовою загрозою тероризму, врегулювання міжнаціональних конфліктів, підтримання територіальної цілісності країн.

Важливо! Взаємодія між країнами в рамках діючих угод про співробітництво направлено на мирне вирішення спорів за інтересами національного і регіонального характеру. Першочерговим завданням є боротьба з глобальними проблемами: голодом, бідністю, злочинністю, негативним впливом на екологію. Це стає можливим на умовах співпраці та раннього припинення незаконних дій.

Застосування ознак на практиці

При вивченні поняття держави можна знайти масу рис, що відрізняють його від інших політичних організацій.

Одна із характеризують категорій – існування поділу влади на три гілки:

 • законодавчу,
 • виконавчу,
 • судову.

Кожна з перерахованих гілок має певні функції, структуру та призначення. Для визначення форми державного правління (монархія або республіка) неминуче використання системи ознак держави. Монархічне правління характеризується наявністю абсолютної або обмеженої влади правителя. Республіканська форма правління орієнтована на залучення народу до управління країною, тут існує виборча система на вищі посади.

Корисне відео

Підіб’ємо підсумки

Що таке держава — це найважливіший соціально-політичний інститут, що характеризується розгалуженою системою ознак, атрибутів, функцій. В його діяльність залучені великі людські ресурси, а інтереси простягаються далеко за межі певної території, що відрізняє його від інших політичних організацій. Але основна мета існування – врегулювання відносин між різними категоріями громадян, збереження цілісності та співробітництво з аналогічними політичними інститутами з питань глобальної безпеки.

Дивіться також:  Конвенція про права дитини – короткий зміст: характеристика основних положень від 1989 р