Універсальні навчальні дії — це: що таке особистісні, регулятивні та комунікативні ууд

Місія шкіл ХХІ століття полягає не тільки в передачі великої кількості знань і досвіду попередніх поколінь, але й у формуванні в учнів здібностей до самонавчання. Що таке універсальні навчальні дії? Це комплекс спеціальних умінь і навичок.

Це самостійний пошук потрібної інформації, її аналіз, обробка для отримання нових знань, критична оцінка отриманих фактів, що сприяє формуванню потрібних для життя в інформаційному суспільстві умінь і комплексного мислення.

Цілі

Універсальні навчальні дії (УУД) виконують такі функції:

 • допомагають учням самостійно формувати для себе цілі і розуміти їх, визначати способи, методи і шляхи їх реалізації;
 • допомагають учням без допомоги вчителя знаходити, вибирати і використовувати засоби для досягнення поставлених цілей;
 • створюють комфортні умови для формування особистості, розвитку талантів, закладають у створенні школярів розуміння необхідності освіти;
 • забезпечують ефективне засвоєння знань, формування навичок і умінь, компетентностей у предметах, які входять у шкільну програму.

УУД – наскрізні, вони формуються у процесі навчання незалежно від предмета і дисциплінарної спрямованості діяльності.

Види УУД

Їх існує 4 групи:

 • особистісні;
 • пізнавальні;
 • комунікативні;
 • регулятивні.

Дії всіх груп пов’язані між собою, деякі вміння перетинаються. Вони не формуються відособлене, тільки в комплексі у процесі вивчення всіх шкільних дисциплін.

Універсальні навчальні дії

Що таке особистісні УУД

Вони допомагають учням орієнтуватися в життєвих цілях, моральних нормах, соціальних категоріях.

Під час формування цього комплексу вмінь вони вчаться:

 • Розуміти співвідношення між вчинками, словами і подіями з морально-етичними принципами: оцінювати їх, коригувати свою поведінку у відповідності з ними.
 • Аналізувати поведінку свою та інших людей) з точки зору моральних норм.
 • Орієнтуватися в соціальних ролях: розуміти особливості поведінки з різними категоріями суспільства (з батьками, вчителями, у громадських закладах, на вулиці).
 • Орієнтуватися у відносинах з іншими людьми: вчитися говорити про свої емоції та почуття, слухати інших, вміти відстоювати свої погляди і вибудовувати особисті межі.

Розвиток особистісних УУД допомагає зрозуміти цінність індивідуума, приймати різноманітність характерів і темпераментів, орієнтуватися і вибудовувати модель поведінки у відповідності з поставленими цілями і обставинами.

Дивіться також:  Експлуатація залізниць: ким можна працювати і яка зарплата залізничника

Особистісні УУД

Види пізнавальних УУД

Пізнавальні УУД стосуються навчання і допомагають суб’єктам освіти працювати з інформацією: збирати, аналізувати, систематизувати.

Ця група дій включає такі види умінь:

Загальні
 • формулювання навчальних цілей;
 • аналіз варіантів досягнення цілей;
 • робота з масивами інформації;
 • структурування інформації, систематизація та вміння робити висновки;
Логічні
 • аналіз і синтез інформації;
 • порівняння;
 • пошук і встановлення зв’язків між категоріями причина/наслідок;
 • аргументовано суджень, побудова логічного ланцюга аргументів;
Проблемні
 • формулювання проблеми та розуміння її суті;
 • пошук способів вирішення проблеми.

Зверніть увагу! В окрему групу визначають знаково-символічні дії: уміння розуміти графічні форми відображення інформації (таблиці, діаграми, графіки), інтерпретувати їх і моделювати в різних знакових системах. Наприклад, дані з таблиць перетворювати в текст, графіки відображати через схеми, текст – через діаграми.

Мета УУД цього виду – формування інтересу до навчання, активізація любопытности у молодших учнів і наукового інтересу у старших.

Комунікативні УУД

Вони пов’язані із спілкуванням і формують соціальну компетенцію, яка включає в себе вміння:

 • Планувати спілкування з різними соціальними категоріями: вчителями, однолітками. Планування враховує розуміння комунікативної ситуації: мета спілкування, місце, вік і соціальний статус учасників комунікації.
 • Вступати в діалог з різними особами і в різних ситуаціях, вести його відповідно до комунікативної ситуації, правильно вибирати комунікативні засоби спілкування.
 • Вирішувати конфлікти: визначати їх, правильно ідентифікувати проблему та пропонувати способи її вирішення.
 • Розуміти мету спілкування та поведінку співрозмовників.
 • Висловлювати думки в коректній і логічній формі з урахуванням комунікативної ситуації.

Комунікативні УУД тісно пов’язані з особистісними: від розуміння особливостей своєї особистості та інших людей, вміння вибудувати свою поведінку і розуміння морально-етичних норм спілкування залежить успішність комунікації.

Комунікативні УУД

Що таке регулятивних УУД

Вони забезпечують, допомагають вирішувати організаційні питання освіти.

Включають уміння:

 • Ставити цілі, виходячи з розуміння того, що вже відомо і що ще потрібно засвоїти. Вчителі допомагають учням тим, що озвучують мети уроків, блоків тим, семестрів та року. Такий підхід допомагає сформувати цілісне бачення освіти.
 • Планувати діяльність. Учні створюють план, формулюють проміжні цілі. Простим прикладом планування в школі є розклад уроків. У відповідності з ним учні планують самостійну роботу, виконання домашніх завдань.
 • Прогнозувати результати, проблеми, оцінки. Прогнозування – це вміння передбачити результат своєї діяльності на основі аналізу виконаних кроків, виконаних пунктів плану.
 • Контролювати результати навчання. На протязі навчання учні обізнані про своїх оцінках і успіхи, це допомагає їм контролювати рівень своєї успішності.
 • Коригувати. В залежності від навчальних результатів учні можуть коригувати своє навчання і мети. Якщо результати незадовільні, вони під керівництвом вчителя вносять в план навчання коригування, додаткові зауваження та етапи. Наприклад, ті, у кого проблеми з успішністю, можуть отримати додаткові заняття або завдання для виправлення ситуації.
 • Оцінювати результати діяльності можуть і вчителі, і учні. В першому випадку система оцінки повинна бути вибудувана максимально об’єктивно. Самооцінювання – важливий аспект оцінювання, який допомагає самостійно аналізувати власну діяльність і зіставляти її з об’єктивними оцінками.
 • Регулювати сили і енергію (раціонально розподіляти час для відпочинку і навчання).
Дивіться також:  Які предмети потрібно здавати на дизайнера одягу та інтерєру після 11 і 9 класу

Регулятивні УУД називають також організаційними. Вони допомагають сформувати самостійність, відповідальність за свою поведінку, слова і вчинки.

Корисне відео: універсальні навчальні дії ( Карабанова Ольга)

Умови для розвитку УУД

Для комплексного формування УУД потрібні такі умови:

 • Відображення у змісті освітнього процесу та вимог до формування універсальних дій різних видів. Наприклад, у програмі літератури прописана «соціально-культурологічна лінія, в якій прописані, які дії і вміння повинні формуватися в процесі вивчення кожної теми.
 • Впровадження в контекст вивчення різних дисциплін. Наприклад, на уроках математики під час виконання завдань та розв’язання рівнянь розвиваються логічні вміння, на уроках суспільствознавства, літератури та мови – комунікативні. Всі види УУД рівномірно розподілені між усіма предметами.
 • Впровадження у позаурочну діяльність. Свята, тематичні заходи, пам’ятні дати – це приводи для інтеграції знань, умінь і навичок, отриманих на заняттях. В ході обговорень, бесід, організації заходів різного виду (дискусій, семінарів, лекцій) формуються всі види УУД.
Дивіться також:  Митна справа – що це за професія: ким і де можна працювати після закінчення навчання

Формування універсальних навчальних дій відбувається за допомогою різноманітних засобів навчання: підручників, посібників, методів, прийомів і засобів навчання, які добирає вчитель для досягнення своїх цілей.

Умови розвитку УУД

Інтеграція у молодших школярів

Інтеграція УУД в навчальний процес через основні предмети у молодших школярів здійснюється таким чином:

Предмет Тип РУП Методи формування
Російська мова
 • пізнавальні;
 • регулятивні;
 • логічні;
 • робота з морфологічної і граматичною структурою мови;
 • запам’ятовування правил побудови речень, словосполучень;
 • робота зі словами та їх значенням;
 • аналіз мовних одиниць (слова, речення, текст);
Літературне читання
 • особистісні;
 • комунікативні;
 • пізнавальні;
 • аналіз літературного тексту;
 • характеристики літературних героїв;
 • пошук паралелей в літературних текстах і реальному житті;
 • моделювання ситуацій з художніх творів;
Математика
 • логічні;
 • знаково-символічні;
 • регулятивні;
 • рішення задач, прикладів, рівнянь;
 • створення графічних схем для розв’язання задач;
Навколишній світ
 • особистісні;
 • комунікативні;
 • розбір соціальних ролей;
 • вивчення символіки держав;
 • вивчення основ історії, етики;
 • формування елементарних понять про екологію, спілкуванні, толерантності.

Подібним чином УУД формуються під час вивчення всіх шкільних предметів.

Важливо! Конкретні цілі щодо формування універсальних дій прописуються в навчальних планах, програмах на місяць, тиждень, рік.

Плануючи кожен окремий урок, учитель теж фіксує в цілях не тільки загальноосвітні цілі (що треба вивчити, зрозуміти і пропрацювати), але і логічні, психологічні, комунікативні дії. Формування цих компетенцій – пріоритет сучасної освіти, яка поступово відходить від старої моделі.

Корисне відео: Універсальні навчальні дії (Галина Копотева)

Висновок

Передати більше знань – вже не мета школи. Вона повинна вчити спілкуватися, вирішувати проблеми, взаємодіяти з різними соціальними категоріями населення, комфортно почувати себе в суспільстві і розвивати сильні сторони кожного учня.