Економічна рентабельність: формула і показники

Розробляти стратегію розвитку підприємства, складати плани, діяти з метою підвищення прибутковості – все це важливо для розвитку компанії. Але без оцінки ефективності роботи складно зрозуміти, швидко підприємство розвивається в цілому, в потрібному напрямку вона рухається.

Загальна концепція ефективності

Як розрахувати економічну рентабельність за формулою? В цілому, успішність роботи можна обчислити, визначивши відношення між результатами і витраченими ресурсами. Але що саме вважати результатом діяльності підприємства?

До результатів роботи компанії можна віднести:

 • кількість виробленої продукції;
 • обсяг наданих послуг;
 • отриманий дохід;
 • прибуток.

Вибираючи, що саме вважати результатом діяльності, визначають, які ресурси на це були витрачені. Це відбувається, можна сказати, автоматично. Так, на виробництво не впливають, наприклад, витрати на рекламу, тому в оцінці по цьому параметру вони не враховуються.

Застосування в розрахунках формули економічної рентабельності підприємства залежить від багатьох нюансів. Так, результативність роботи сільськогосподарського підприємства і мережі салонів краси вважається по-різному. Для того щоб максимально повно оцінити підсумки роботи компанії, використовують показники і критерії оцінки ефективності діяльності.

Критерії і показники

При застосуванні формули економічної рентабельності використовують поняття критеріїв і показників.

Критерії – це система ознак, за якими проводиться оцінювання. Показники в числовому вигляді виражають результативність праці по кожному з цих критеріїв. Причому, можна висловити як кількісні (наприклад, кількість виробленої продукції), так і якісні показники (рівень розвитку виробництва).

Показники можна умовно розділити на три великих типи:

 • абсолютні;
 • відносні;
 • середні.

До абсолютних відносять такі показники, як оборот, виручка, витрати, рівень заборгованості і подібні. Їх обчислюють за певний період часу.

Через відношення абсолютних величин визначають відносні. Обчислюючи відношення одного і того ж показника за різний проміжок часу або різних відділів, можна порахувати частку меншого до більшого. Наприклад, частка витрат за вересень в обсязі витрат за рік. Якщо ж брати різнорідні показники, дається оцінка тієї чи іншої сфери діяльності компанії. Наприклад, обчислюється рівень фондоозброєності праці.

Середні показники, як зрозуміло з назви, обчислюються як відношення суми величин до кількості періодів, за які вони вимірювалися, або відділів, до яких вони відносяться.

Дивіться також:  Значення приказки "бабуся надвоє сказала"

Іноді визначають також структурні (частка окремого елемента в загальному результаті) і приростные (зміна величини за період) показники.

Показники економічної ефективності

Було б неправильним оцінювати результат роботи підприємства тільки за однією ознакою. Тому при оцінці економічної рентабельності за формулою розрахунку враховують не тільки обсяги продажів, але й інші важливі моменти, які впливають на діяльність компанії. Наприклад, рівень прибутковості. Також ефективність роботи завжди визначається за допомогою цілої системи критеріїв.

Зазвичай виділяють наступні показники економічної ефективності організації:

 • окупність витрат;
 • чиста продукція;
 • прибуток;
 • рентабельність;
 • норма прибутку;
 • собівартість;
 • продуктивність праці.

Характеристика окремих показників рентабельності

Окупність витрат – це узагальнюючий критерій. Його обчислюють як відношення обсягу валової продукції до загального обсягу видатків.

Чиста продукція — сума прибутку і витрат на оплату праці. З цього джерела беруть кошти на споживання і накопичення.

Прибуток – це реалізований сегмент чистого доходу. Економічний прибуток обчислюють як різницю між виручкою (загальний дохід компанії) і дорученими витратами на виробництво. Якщо цей показник негативний, фірма зазнає збитків.

Загальна економічна рентабельності за формулою визначається відношенням прибутку до витрат. Вважається за обсягом товарної продукції, але можна обчислювати і валовий. Розрізняють рентабельність послуг, продажу і майна.

Норма прибутку як показник економічної рентабельності, за формулою обчислюється як відношення прибутку до ціни фондів: основних і оборотних.

Собівартість, або «індивідуальна ціна» — показник, який виражає і враховує витрати діяльності.

Продуктивність живої праці являє собою обсяг виходу продукції на одиницю трудовитрат.

Інші показники ефективності

Іноді при оцінюванні результату діяльності компанії визначаються такі показники і критерії оцінки ефективності діяльності, як ємність фондів, окупність оборотних коштів і матеріаломісткість. Крім внутрішніх, ринкових механізмів іноді враховуються і зовнішні ефекти. Вони можуть бути негативними, наприклад, забруднення навколишнього середовища при випуску продукції. Приклад позитивного ефекту – будівництво моста, яке крім компанії, використовують всі жителі міста. Іноді це призводить до втручання держави, яке або встановлює норми для виробництва, або регулює величину оподаткування для галузі, або направляє дотації.

Дивіться також:  Як виростити хурму в домашніх умовах з кісточки

Ефективність використання ресурсів

Крім оцінки ефективності роботи в цілому, корисно оцінити ефективність використання ресурсів. При виробництві можуть використовуватися не тільки фінансові ресурси, а й робоча сила, земля і т. д. Витрати на багато матеріальні ресурси враховуються частково, як амортизація, фактичні витрати трудових ресурсів, кардинальне поліпшення землі.

Формула економічної рентабельності активів може бути представлена наступним чином:

К1 = ПН / СА * 100, де

 • ПН – прибуток до оподаткування, тис. крб;
 • СА – середня величина активів, тис. руб.

Цей показник акумулює в собі такі аспекти:

 • структура і рух виробничих і фінансових ресурсів;
 • виробничі витрати;
 • розмір і структура ринкового попиту продукції.

При використанні показників звітності дана формула розрахунку економічної рентабельності по балансу перетворюється наступним чином:

К2 = стор. 2400 / стор 1700, де

 • стор. 2400 – чистий прибуток, у тисячах рублів;
 • стор. 1700 – сумарні активи компанії, в тисячах рублів.

Показник відображає досягнутий на підприємстві баланс економічних інтересів внутрішніх і зовнішніх учасників бізнесу.

Розрахунок загального показника

Для розрахунку загального показника використовуються дані фінансової звітності компанії:

 • дані по сукупних активів (стор 1600 бухгалтерського балансу);
 • прибуток балансова (стор 2300 звіту про фінансові результати).

Формула загальної економічної рентабельності по рядкам балансу виглядає так:

ЕР = БП / ((Анг + Акг) / 2), де

 • БП – балансова прибуток, у тисячах рублів;
 • Анг, Акг – сукупні активи на початок і кінець року, в тисячах рублів.

Прикладний вид формули наступний:

ЕР = 2300 стор / ((стор 1600нг + стор. 1600кг) / 2)

Виражається цей індикатор у відсотках.

Нормативне значення відповідає величині вище 0. У зворотній ситуації компанія зазнає збитків. Точно встановленого граничного значення. Проте різкий ріст і високі темпи викликають необхідність ретельної перевірки подібних обставин.

Економічна рентабельність маркетингової діяльності

Провести оцінку ефективності маркетингової діяльності можна також за допомогою певних показників економічної рентабельності, у формулі використовуються маркетингові дані ринку та їх динаміка. Вони характеризують прибутковість діяльності відділу маркетингу і конкурентоспроможність компанії.

Дивіться також:  Що таке мейнстрім – простими словами

Ефективна діяльність в області маркетингу забезпечує:

 • зростання продажів;
 • результативне використання бюджету;
 • якісну роботу з клієнтами і покупцями;
 • дієві рекламні кампанії.

Виходячи з цих основних завдань, можна виділити такі показники результативності маркетингу:

 • прибутковість – величина, пов’язана з комерційною діяльністю компанії;
 • кількість відвантажених товарів або обсяг наданих послуг;
 • ємність ринку – обсяг попиту на товари або послуги, які виробляє або реалізує компанія;
 • витрати на маркетинг;
 • коефіцієнт конкурентоспроможності компанії.

Прибутковість, або частка прибутку – це визначальна величина для аналізу діяльності відділу маркетингу. Часто на цьому показнику зупиняються, визначаючи головну мету роботи компанії як отримання максимального прибутку. З часткою прибутку пов’язаний фактичний обсяг відвантажених товарів і наданих послуг.

Місткість ринку можна визначити кількома способами. Перший – визначити чисельність представників цільової аудиторії і обсяг їх споживання даної продукції або послуг. Другий метод – розрахувати загальну суму продажів великих підприємств у цій галузі.

Відношення обсягу відвантаженої продукції до обсягу попиту дозволяє оцінити, наскільки компанія здатна задовольнити наявний попит.

Оцінка витрат визначає те, як ефективно «працюють» на компанію кошти, витрачені на маркетинг. Розглядаючи результативність витрат на той чи інший інструмент, можна відмовитися від неефективних інструментів і збільшити фінансування ефективних.

Конкурентоспроможність компанії аналізується за кількома критеріями:

 • по продукту (відношення обсягу продажу підприємства до загального обсягу продажу певної продукції чи послуг на ринку);
 • за ціною (відношення суми максимальної і мінімальної ціни продукту або послуги на ринку до подвійною ціною, яку пропонує компанія);
 • по доведенню товарів або послуг до цільової аудиторії (відношення суми витрат у кінці періоду до цього ж показника на початку);
 • по просуванню (відношення суми витрат на рекламу в кінці періоду до цього ж показника на початку).

Підсумковий коефіцієнт конкурентоспроможності розраховується як середньоарифметичне від усіх отриманих величин.

Висновок

Систематично і повно оцінюючи ефективність роботи компанії через формулу економічної рентабельності по балансу, можна швидко і якісно аналізувати отримані результати, знаходити фактори, які впливають на прибуток, і коригувати стратегію розвитку підприємства.