Договір авторського замовлення: умови, терміни, зразок та опис документа

Як говориться, якщо не знаєш закони – вчи. Інакше в житті може трапитися ситуація, коли це незнання буде працювати проти вас. Часто люди, не замислюючись, підписують контракти на надання одноразових послуг. Однак це може бути авторський договір замовлення. Чим він відрізняється від будь-якого іншого трудового договору? Розберемося разом з юристами.

Відміну від інших видів договорів

Часто авторську діяльність плутають з підрядом або послугами. І договори укладаються відповідні. Однак якщо відбудеться порушення договору однією із сторін, врегулювати відносини в суді буде дуже непросто. Для цього потрібно знати, що договір підряду укладається у випадках: побутового підряду, будівельного, на виконання проектних і вишукувальних робіт, державних потреб, поточного ремонту або інших робіт, пов’язаних з матеріальними цінностями.

Послугами вважаються: медицина, ветеринарія, аудит і консультування, інформація, навчання, туризм і так далі. Це не можна назвати матеріальними цінностями, але необхідними вважати можна.

Що таке «авторський замовлення»

Авторський договір укладається замовником з виконавцем на створення нематеріальних цінностей у галузі науки, мистецтва і літератури. Такі договори укладаються тоді, коли сам предмет договору знаходиться в стадії ідеї. На неї існує попит, тобто, виконавець спочатку погоджується працювати за оплату з боку замовника.

У деяких випадках ідея виникає у виконавця, який знаходить замовника на втілення її в життя. Такі відносини передбачають більш гнучкі умови з боку виконавця, ніж у випадку, коли замовник знаходить його сам.

Критерії договору

У цієї ідеї повинні бути чіткі рамки, в яких автор зобов’язаний творити свій твір. Приміром, якщо це літературний твір, то повинна бути позначена тема, ідея твору, його розміри і терміни виконання. Якщо є які-небудь додаткові побажання, замовник зобов’язаний відобразити їх в проекті договору авторського замовлення. Це може називатися технічним завданням і прописуватися окремо, поза контракту. Тоді в ньому вказується, що технічне завдання прописано в додатку під певним номером. Але воно обов’язково, як і сам авторський договір замовлення, має бути погоджена з обома сторонами. Також максимально повним має бути опис інших творів, будь вони музичні, мистецькі або наукові.

Сторони договору

Так називають замовника, який бажає придбати твір, і виконавця. Він зобов’язаний втілити ідею в життя, виконуючи технічні вимоги замовника. Якщо виконавець ухиляється від вимог до твору, це має бути обумовлено в договорі, а також обґрунтовано їм. Ці суб’єкти можуть бути представлені як фізичними особами, так і юридичними.

Замовник може бути фізичною особою, тоді в договорі прописуються його паспортні дані. Якщо ж це – юридична особа, то зазначаються реквізити підприємства, а підписує договір його керівник.

Виконавець може бути, як однією людиною, то є фізичною особою, так і творчим колективом. У першому випадку він може бути зареєстрований як індивідуальний підприємець. Договір авторського замовлення з фізичною особою укладається на тих же умовах, що і з юрособою. У цьому випадку, як і з замовником-підприємством, прописуються його реквізити, якщо потрібно, ставиться печатка. Зразок договору авторського замовлення з фізичною особою можна подивитися нижче.

ТОВ «Анастасія» 19.10.2015 р. уклало договір авторського замовлення з фізичною особою Семеновим А. А. на розробку сайту. У відповідності з договором Семенов А. А. передає організації виключні права на сайт. Загальна вартість робіт становить 40 000 руб. (без ПДВ). Договором передбачена передоплата в розмірі 50%. Договір авторського замовлення набирає чинності з моменту підписання обома сторонами і діє до моменту виконання сторонами своїх зобов’язань.

ДОГОВІР N 56 на створення веб-сайту

р. Москва «19» жовтня 2015 р.

Громадянин Російської Федерації Семенов Олександр Андрійович (паспорт 5201 N 265374, виданий 22.11.2001 р. УВС ЛАО р. Омська), іменований надалі «Виконавець», з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю «Анастасія» в особі директора Андрєєва Н.З., що діє на підставі Статуту, іменоване надалі «Замовник», з іншої сторони уклали даний Договір про нижченаведене.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Замовник приймає на себе зобов’язання по оплаті, а Виконавець за виконання робіт по створенню для Замовника інформаційного Інтернет-сайту (далі — сайт). Перелік робіт і вимоги до результатів виконаних робіт встановлено в Технічному завданні (Додаток N 1), який є невід’ємною частиною даного договору (далі — ТЗ). 1.2. Графік виконання робіт визначено в кошторисі робіт (Додаток N 2), яка є невід’ємною частиною до цього Договору.

Дивіться також:  Держава - це та держава, і символ влади

2. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ.

2.1. Виконавець проводить роботи з підготовки ТЗ та кошторису. 2.2. Виконавець зобов’язується здійснювати телефонні консультації Замовника з 9.00 до 18.00 години за робочим дням. 2.3. Виконавець залишає за собою право на розміщення в нижній частині головної сторінки розробленого сайту посилання на свій сайт, а також контактної адреси електронної пошти. 2.4. Виконавець передає результати виконаної роботи за актом прийому-передачі. Одночасно передаються ключі (коди доступу) і технічна документація.

3. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА.

3.1. Замовник зобов’язується на вимогу Виконавця надати необхідну інформацію для виконання роботи. 3.2. Замовник своєчасно оплачує роботу Виконавця у розмірі і строки, передбачені в розділі 4 даного Договору. 3.3. Замовник не має право вимагати від Виконавця виконання робіт, не зазначених у ТЗ. Додаткові роботи проводяться по мірі необхідності. Для проведення додаткових робіт узгоджуються і оформляються в письмовому вигляді доповнення до ТЗ, які повинні бути підписані обома сторонами. 3.4. Замовник затверджує розроблений Виконавцем технічне завдання.

4. ВАРТІСТЬ РОБІТ, ПОРЯДОК ТА СТРОКИ РОЗРАХУНКІВ.

4.1. Загальна вартість робіт становить 40 000 (сорок тисяч) рублів 00 копійок, без ПДВ. 4.2. Замовник здійснює попередню оплату у розмірі 50% від суми, зазначеної у п. 4.1 цього Договору, у термін до «21» жовтня 2015 року. Решту 50% від вартості робіт Замовник виплачує протягом трьох робочих днів після підписання сторонами Акту приймання-здачі робіт.

5. ЯКІСТЬ РОБОТИ.

5.1. Обсяг виконаної роботи повинен відповідати Додатку N 1 до даного Договору. Дизайн узгоджується з Замовником. Виконавець повинен по можливості слідувати побажанням останнього.

6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.

6.1. Виконавець зобов’язується зберігати в таємниці всю комерційну інформацію, що не відноситься до категорії загальнодоступної, яку він отримав від Замовника під час строку дії Договору, навіть якщо вона не була позначена як секретна або конфіденційна. 6.2. Виконавець зобов’язаний не допускати до наявних у зв’язку з виконанням Договору документів осіб, які не мають на це відповідних повноважень.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

7.1. Сторони несуть відповідальність у відповідності з чинним законодавством Російської Федерації. 7.2. Всі спірні питання вирішуються шляхом переговорів сторін або, у випадку, якщо сторони не можуть дійти згоди через арбітражний суд у відповідності з Російським законодавством.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.

8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання обома сторонами і діє до моменту виконання сторонами своїх зобов’язань. 8.2. Договір може бути розірваний достроково за взаємною згодою сторін з письмовим повідомленням не менше ніж за один місяць. У тому випадку, якщо Договір розривається до завершення робіт по ТЗ, взаєморозрахунки між сторонами визначаються додатковою угодою.

9. ЗДАЧА-ПРИЙМАННЯ РОБІТ.

9.1. По завершенні роботи по ТЗ сторони підписують Акти приймання-здачі робіт.

10. ФОРС-МАЖОР.

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладання Договору в результаті подій надзвичайного характеру, таких, як землетрус, пожежа, повінь, інші стихійні лиха, епідемії, аварії, вибухи, воєнні дії, зміни законодавства, що призвели за собою неможливість виконання сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

11. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ.

11.1. Сторони погоджуються в тому, що з дати підписання даного Договору всі права на інтелектуальну власність, створену згідно з Додатком N 1 до даного Договору, належать Замовнику.

12. ІНШІ УМОВИ.

12.1. Всі зміни та доповнення до цього Договору погоджуються сторонами, підписуються, оформляються у вигляді додатка. 12.2. Справжній договір складено у двох справжніх примірниках. Кожна сторона має справжній екземпляр. 12.3. Всі особливості реалізації робіт, істотні для Замовника, повинні бути в явній формі відображені в ТЗ. Якщо в ТЗ не обумовлені будь-які вимоги Замовника, то форма їх реалізації залишається на розсуд Виконавця і не може бути причиною для відмови від приймання виконаних робіт.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН:

Замовник: ТОВ «Анастасія» Виконавець: Семенов А. А.
108450, р. Москва, вул. Липецька, р. Москва, вул. Леніна, д. 5, к. 16,
д. 12/1 офіс 401,т./495/235-83-45, т./495/275-35-62,
е-mail: mail@anastasia.ru е-mail: mail@semenov.ru
ІПН 7703544322 паспорт 5201 N 265374, виданий УВС Ленінського
КПП 772401095 Адміністративного Округу р. Чити, 22.11.2001 р.
Р/Р: 40703812901040000015
у ВАТ «Банк Москви» р. Москва
До/з: 30101812500000000422
БИК 044525355
Керівник:
Андрєєва /Андрєєва Н.С./ Семенов /Семенов А. А./
Дивіться також:  Просодика - це інтонаційно-виразна забарвлення мови. Засоби виразності мови

М. П.

Співавторство

Іноді автори співпрацюють один з одним. Їх співавторство може стати перешкодою в підписанні договору. Цей пункт, як правило, полягає у разі позитивного ставлення до нього Замовника. Обумовлено це тим, що у разі створення твору кількома авторами, у замовника можуть виникнути проблеми з одним з них, а переглядати договір доведеться відразу з усіма. Саме тому замовники нерідко відмовляються укладати контракт з декількома виконавцями одночасно.

Підписуючи договір з співавторами, замовник йде на значний ризик, який, у випадку виникнення труднощів, йому ж належить врегулювати. У разі, коли співавтори приймають рішення працювати над твором без згоди Замовника, всі витрати на допомогу при виконанні договору на себе бере Виконавець, в тому числі перерозподіл робіт та заслуг.

Предмет договору

Мова йде про самому творі. У цьому пункті частіше всього вказується, що саме повинен в підсумку виконавець здати замовнику, проробивши визначену роботу. Тобто, якщо це музичний твір, то пишеться, яке саме, його відповідність заявленим технічним вимогам, а також, на яких умовах. Як правило, даний пункт не занадто великий. Він описує кінцевий варіант роботи, в той час, як всі процеси прописуються в інших розділах. У цьому ж пункті пишеться, на яких умовах це твір передається замовнику.

Умови договору

В залежності від того, хто буде згодом правовласником твору, укладається відповідний договір. Це положення регулюється ст. 1288 ЦК РФ, відповідно до якої воно може перейти у власність Замовника, якщо укладається договір авторського замовлення з відчуженням виключних прав.

У такому разі Виконавець повністю передає свої права на твір Замовникові за певну плату, якщо в договорі не вказано інше. В іншій ситуації автор може запропонувати своє творіння у тимчасове користування, що також відповідає регулює цю ситуацію законом.

Права та обов’язки сторін

За умовами договору авторського замовлення, у сторін є не тільки обов’язки, але і права. Згідно з першими вони повинні виконувати кожен свою частину договору: автор створити твір, а замовник його оплатити.

Права сторін входять можливості розірвання договору або припинення відповідальності за певних умов або невиконання зобов’язань іншою стороною. При укладенні авторського договору замовлення кожна сторона повинна гранично ясно прописати свої обов’язки і права, які у подальшому, у разі виникнення складнощів, можна було б спертися.

Іноді творчі люди неуважно ставляться до цього пункту, у підсумку це призводить до того, що у виконавця є тільки обов’язки і немає ніяких прав, у тому числі можливість розірвання даного договору.

Оплата замовлення

При укладенні договору авторського замовлення замовником виконавцю має бути виплачено деякий винагороду за завершенні роботи. Іноді це відбувається в кілька етапів, що також прописується в договорі, так як створення твору часто вимагає від виконавця необхідних витрат.

Такі виплати називаються авансовими. Вони розраховані на виникаючі у процесі створення твору витрати. Всі вони повинні бути прописані в договорі і обґрунтовані виконавцем, а надалі про них подається звіт. Якщо ж авансові виплати на створення твору не передбачено договором, виконавець має право подати докази витрат і включити їх у вартість своєї роботи.

Податки і внески

Обкладення договору авторського замовлення страховими внесками і податками часто стають каменем спотикання для замовника і виконавця. Вони намагаються самостійно врегулювати це питання, але існує закон, згідно з яким у разі, якщо замовник – фізична особа, всі виплати лягають на плечі виконавця. Якщо ж твір замовлено юридичною особою, то і виплати, відповідно, покладаються саме на нього.

При передачі винагороди за виконану роботу замовник повинен відняти ПДФО і перерахувати в Податкову службу. Також відрахування до Пенсійного та Медичного фонди виробляються у відповідності з п. 1 ст. 7 212-ФЗ і п. 3 ст. 9 212-ФЗ. А саме, в Пенсійний фонд відрахування обов’язкові, в той час, як в Медичний – тільки за угодою, вказаному в договорі.

Дивіться також:  Що таке компонент? Латинські корені значення, пропозиції і синоніми

Для виконавця є реальна можливість знизити податкову ставку. Він може представити документи, в яких вказані всі витрати, що сталися у процесі створення твору. Якщо таких документів на руках виконавця не виявиться, то йому доведеться сплатити податок з повної суми доходу. Крім того, якщо автор – фізична особа, його податкова ставка – 13%, в той час, як індивідуальний підприємець зобов’язаний заплатити 30% від доходу.

Терміни виконання

При складанні договору авторського замовлення строки виконання роботи прописуються окремою статтею. Дотримання їх входить в обов’язки виконавця. Він повинен укластися в певний відрізок часу, який передбачений договором. Можливо, в документі будуть зазначені обставини, при яких строки можуть бути продовжені.

Також можуть бути обумовлені умови, за яких продовження строку здатне знизити рівень оплати роботи виконавця. Такі пункти також узгоджуються обома сторонами. Крім того, у випадку, якщо терміни не прописані взагалі або прописані так, що неможливо визначити конкретний часовий відрізок, відведений на роботу, такий договір не вважається укладеним.

Специфіка робіт з комп’ютерними програмами

Окремо варто поговорити про людей, які створюють програми для комп’ютера. Так як це, як правило, цілі колективи, що займаються інтелектуальною працею, то і договір авторського замовлення, зразок якого був наданий вище, не підійде. Так як програми постійно розвиваються, оновлюються і навіть застарівають, то технічне завдання на виконання цієї роботи має бути більш гнучким, ніж в інших випадках.

Воно за договором повинна мати можливість видозмінюватися. Якщо робота довгострокова і велика, то варто в договорі прописати можливість прийому поетапно. Оплата здійснюється, виходячи з відпрацьованих годин. Так як замовник пропонує ідею для програми, то і винятковим правом на неї має саме він. Це регулюється ст. 1296 ЦК РФ. В даному випадку зразок договору авторського замовлення не зможе повною мірою відобразити всіх тонкощів, які треба передбачити сторонам при підписанні документів.

Різні роботи

Варто відзначити, що, складаючи авторський договір замовлення, потрібно враховувати специфіку виконуваної роботи. Художні твори вважаються унікальними і неповторними. Вони відрізняються особливістю, за якої не можуть бути продані одночасно декільком користувачам як, наприклад, музика або програми для комп’ютерів.

Таким чином, замовник часто за роботи, більш складні для втілення, згоден платити меншу суму, ніж за прості. Все це обумовлено прогнозованими доходами замовника з твору. У той же час, виконуючи замовлення на створення комп’ютерної програми, потрібно враховувати дуже швидко мінливий ринок електронних технологій. Цілком можливо, що незабаром її доведеться адаптувати під нові системи або повністю переписувати, якщо не відмовлятися зовсім.

Далі існує ризик, що сам твір не знайде свого шанувальника, отже, це будуть даремно витрачені гроші. Прорахувати такі ризики дуже складно, тому іноді вони відразу закладаються у гонорар.

Матеріальний носій

Як не дивно, але передача твору у власність повинна бути обов’язково на матеріальному носії. Рукопис чи ноти, картина або диск з електронними документами. Якщо з картинами все більш чи менш зрозуміло, то як уберегтися від порушень права власності в інших випадках, абсолютно незрозуміло. Віртуальний простір заповнений всілякими інтелектуальними цінностями, які, нібито, нікому не належать. І довести свою причетність до вільного добутку вийде тільки в тому випадку, якщо на руках є авторська версія на матеріальному носії.

Важливість договорів

У наше століття практично необмежених віртуальних можливостей захистити себе від інтелектуального піратства практично неможливо. Саме тому все частіше люди звертаються до суду з проханням захистити їхні авторські права. Але навіть при наявності договорів знайти винного вкрай складно, що говорити про те, якщо їх взагалі немає або вони складені неправильно.

Юристи наполягають на укладанні договорів при будь-яких обставин і під наглядом людини, що розбирається в законодавстві. Проявити пильність ніколи не соромно, навіть з друзями. Набагато гірше втратити одного з-за підозр і докорів за ситуації, які не змогли прорахувати і обговорити.