Англійські антоніми з перекладом

Антоніми англійських слів

Всі англійські антоніми структуровані в алфавітному порядку, що дозволить вам легко здійснювати навігацію.

Отже, перед вами англійські антоніми з перекладом.

A-F, G-L, M, R, S-Y

Англійські антоніми A-F

Слово Переклад Антонім Переклад
A
about приблизно exactly точно
above вище below нижче
absence відсутність presence присутність
abundance достаток lack брак
to accept приймати to refuse відкидати
accidental випадковий intentional навмисний
active активний lazy лінивий
to add додавати, складати to subtract віднімати
to admit приймати to deny заперечувати
adult дорослий child дитина
advanced просунутий elementary елементарний
affirmative ствердну negative негативний
afraid боїться brave хоробрий
after після before до
against проти for за
alike схожий different різний
alive живий dead мертвий
all всі none ніщо
always завжди never ніколи
ancient стародавній modern сучасний
to agree погоджуватися to refuse, to argue відмовлятися
to allow дозволяти to forbid забороняти
already вже not yet ще немає
always завжди never ніколи
amateur любитель professional професіонал
to amuse розважати to bore наводити нудьгу
angel ангел devil диявол
animal тварина human чоловік
to annoy дратувати to satisfy задовольняти
to answer відповідати to ask питати
answer відповідь question питання
antonym антонім synonym синонім
apart окремо together разом
approximately приблизно exactly точно
to argue сперечатися to agree погоджуватися
to arrest арештовувати to free, to set free звільняти
arrival прибуття departure від’їзд
to arrive прибувати to depart, to leave їхати,йти
artificial штучний natural природний
to ask питати to answer відповідати
asleep сплячий awake не сплячий
to attack нападати to defend захищати
attack напад, атака defence, protection захист
attic горище cellar підвал
autumn осінь spring весна
awake не сплячий asleep сплячий
awful жахливий delicious, nice, pleasant приємний
B
back задній front передній
background фон foreground передній план
backward тому forward вперед
bad поганий good хороший
bad luck невдача fortune, good luck удача
beauty краса ugliness потворність
before до after після
to begin починати to end, to stop, to finish закінчувати
beginning початок end, ending кінець
behind позаду in front of попереду
below під above над
best кращий worst найгірший
better краще worse гірше
beautiful красивий ugly страшний
big великий small, little маленький
birth народження death смерть
bitter горький sweet солодкий
black чорний white білий
blunt тупий sharp гострий
body тіло soul душа
to bore набридати to amuse, to be interested in розважати
boring нудний exciting, interesting цікавий
to borrow брати в борг to lend надавати
bottom низ top верх
boy хлопчик girl дівчинка
brave хоробрий cowardly, afraid боягузливо
to break головоломка to mend, to fix виправляти
broad широкий narrow вузький
brother брат sister сестра
to build будувати to destroy руйнувати
busy зайнятий lazy лінивий
to buy купувати to sell продавати
C
calm спокійний excited схвильований
careful ретельний careless недбалий
careless недбалий careful ретельний
to catch ловити to miss, to throw пропускати, кидати
ceiling стеля floor підлога
cellar підвал attic горище
centre центр outskirts, suburb передмістя
certainly виразно probably можливо
changeable мінливий constant постійний
cheap дешевий expensive дорогий
child дитина adult, grown-up дорослий
children діти parents батьки
clean чистий dirty брудний
clear ясний cloudy хмарний
clever розумний stupid дурний
to close закривати to open відкривати
closed закритий open відкритий
cloudy хмарний clear, sunny, bright ясний, сонячний
cold (adjective) холодний hot гарячий
cold (noun) холод heat спека
to come приходити to go йти
comedy комедія drama, tragedy драма, трагедія
complicated складний simple простий
compliment комплімент insult образа
compulsory обов’язковий voluntary добровільний
to connect з’єднувати to separate розділяти
consonant приголосна vowel голосна
constant постійний changeable мінливий
construction споруда destruction руйнування
to continue продовжувати to interrupt переривати
cool прохолодний warm теплий
correct правильний false, wrong неправильний
courage хоробрість fear страх
courageous хоробрий cowardly боягузливий
cowardly боягузливий brave, courageous хоробрий
to create створювати to destroy руйнувати
cruel жорстокий human, kind
humane
людяний, добрий, гуманний
to cry кричати to whisper шепотіти
to cry плакати to laugh сміятися
D
to damage псувати to repair лагодити
danger небезпека security, safety безпека
dangerous небезпечний safe безпечний
dark темрява light світ
daughter дочка son син
dawn світанок сутінки сутінок
day день night ніч
dead мертвий alive живий
death смерть birth, life народження, життя
deep глибокий shallow дрібний
defeat поразка victory перемога
defence захист attack напад
to defend захищати to attack нападати
delicious чудовий awful жахливий
to deny заперечувати to admit визнавати
to depart їхати to arrive приїжджати
departure від’їзд arrival приїзд
desperate відчайдушний hopeful обнадійливий
to destroy руйнувати to build, to create, to form будувати, створювати
destruction руйнування construction споруда
devil диявол angel ангел
dictatorship диктатура republic республіка
to die помирати to live жити
different різний alike, equal, the same подібний, однаковий, той же самий
difficult важкий easy легкий
dirty брудний clean чистий
disease хвороба health здоров’я
distant віддалений near близький
to divide розділяти to unite об’єднувати
division поділ unity єдність
to divorce розлучатися to marry одружитися
divorce розлучення marriage, wedding весілля
divorced розведений married одружений
domestic домашній foreign чужий
down вниз up вгору
downstairs вниз(у) upstairs нагору(у)
drama драма comedy комедія
dry сухий humid, wet вологий
dull нудний interesting цікавий
сутінки сутінок dawn світанок
E
early ранній late пізній
east схід west захід
easy легкий difficult, hard важкий
elementary простий advanced просунутий
to emigrate емігрувати to immigrate іммігрувати
emigration еміграція immigration імміграція
empty порожній full повний
to end закінчувати to begin починати
end кінець beginning початок
ending кінець beginning початок
enemy ворог friend один
to enjoy насолоджуватися to hate ненавидіти
to enter входити to leave залишати
entrance вхід exit вихід
equal рівний different різний
even парний odd непарний
evening вечір morning ранок
everybody кожен nobody ніхто
everything всі nothing ніщо
exactly точно about, approximately приблизно
excited схвильований calm спокійний
exciting захоплюючий boring нудний
to exclude виключати to include включати
exit вихід entrance вхід
expensive дорогий cheap дешевий
export експортувати import імпортувати
extreme надзвичайний moderate помірний
F
to fail потерпіти невдачу to succeed, to pass мати успіх, здати
failure невдача success успіх
false помилковий correct, true правильний
far далеко near близько
fast швидкий slow повільний
fat товстий slim, thin худий
fear страх courage сміливість
female жіночий male чоловічий
few невелика кількість many багато
final останній first перший
to find знаходити to lose втрачати
to finish закінчувати to begin починати
finish кінець start початок
first перший final, last останній
to fix встановлювати to break головоломка
flat плоский hilly горбистий
floor підлога ceiling стеля
to follow слідувати to lead очолювати
to forbid забороняти to allow, to let, to permit дозволяти
for за against проти
foreground передній план background фон
foreign чужий domestic домашній
foreigner іноземець native абориген
to forget забувати to remember пам’ятати
to form формувати to destroy руйнувати
fortune удача bad luck невдача
forward вперед backward тому
to free звільняти to arrest арештовувати
to freeze замерзати, заморожувати to melt танути, плавити
frequently часто occasionally іноді
fresh свіжий old/stale старий/несвіжий
friend один enemy ворог
front передній rear задній
in front of спереду back, behind позаду
full повний empty порожній
funny кумедний serious серйозний
future майбутнє past, present минуле, майбутнє

Англійські антоніми G-L

Слово Переклад Антонім Переклад
G
general загальний particular, special особливий
generous щедрий mean скупий
gentle ніжний, м’який, смирний violent, rough, strict жорстокий
gentleman джентльмен lady леді
giant гігантський tiny, very little, small маленький, дуже маленький, маленький
girl дівчинка boy хлопчик
to give давати to take брати
to go йти to come, to stop приходити, зупинятися
good хороший bad поганий
good luck удача bad luck невдача
grown-up дорослий child дитина
guest гість host господар
guilty винний innocent невинний
H
happiness щастя sadness смуток
happy щасливий sad сумний
handsome красивий ugly потворний
hard важкий, твердий easy soft легкий, м’який
to harvest збирати врожай to plant садити
to hate ненавидіти to enjoy, to like, to love насолоджуватися, любити
health здоров’я disease, illness хвороба
healthy здоровий ill, sick хворий
heat спека cold холодний
heaven небеса hell пекло
heavy важкий light легкий
hell пекло heaven небеса
here тут there там
high високий deep глибокий
high високий low низький
hilly горбистий flat плоский
hopeful обнадійливий desperate, hopeless відчайдушний
hopeless безнадійний hopeful обнадежива
horizontal горизантальный vertical вертикальний
host господар guest, visitor гість
hot гарячий cold холодний
huge величезний tiny крихітний
human чоловік animal тварина
humane гуманний cruel жорстокий
humid вологий dry сухий
hungry голодний thirsty змучений спрагою
husband чоловік wife дружина
I
in front of попереду, перед back, behind ззаду
to ignore ігнорувати to notice помічати
ill хворий healty, well здоровий
to immigrate іммігрувати to emigrate емігрувати
immigration імміграція emigration еміграція
import імпорт export експорт
in в out з
to include включати to exclude виключати
to increase збільшувати to reduce знижувати
innocent невинний guilty винний
inside всередині outside зовні
insult образа compliment комплімент
intelligent розумний silly, stupid дурний
intentional навмисний accidental випадковий
interesting цікавий boring, dull нудний
to interrupt переривати to continue продовжувати(ся)
J
junior молодший senior старший
K
kind добрий cruel жорстокий
L
lack брак abundance, plenty достаток, велика кількість
lady леді gentleman джентльмен
to land приземлятися to take off злітати
land земля water вода
large великий small маленький
last останній first перший
late пізній early ранній
to laugh сміятися to cry плакати
lazy лінивий active, busy активний, зайнятої
to lead вести to follow слідувати
to learn вчитися to teach вчити
to leave їхати, йти to arrive, to enter приїжджати, входити
left лівий right правий
to lend надавати to borrow брати в борг
less менше more більше
to let дозволяти to forbid забороняти
to lie лежати to stand стояти
life життя death смерть
light світ dark темрява
to like любити to hate ненавидіти
liquid рідкий solid твердий
little маленький big, large великий
little мало much багато
to live жити to die помирати
long довгий short короткий
to lose втрачати to find, to win знаходити
loser програв winner переможець
loud гучний quiet тихий
to love любити to hate ненавидіти
lovely прекрасний terrible жахливий
low низький high високий
to lower знижувати to raise піднімати
Дивіться також:  Біографія Софії Ротару

Англійські антоніми M-R

Слово Переклад Антонім Переклад
M
major головний minor другорядний
male чоловічий female жіночий
man чоловік woman жінка
many багато few, some невелика кількість
marriage шлюб divorce розлучення
married одружений divorced, single розведений, холостий
to marry одружитися to divorce розлучатися
master власник servant службовець
maximum максимальний minimum мінімальний
mean скупий generous щедрий
to melt плавити to freeze заморожувати
men чоловіки women жінки
to mend виправляти to break головоломка
mess безлад order порядок
midnight опівночі noon опівдні
minimum мінімум maximum максимум
minor незначний major головний
moderate спокійний extreme надзвичайний
modern сучасний ancient, old стародавній
monarchy монархія republic республіка
moon місяць sun сонце
more більше less менше
morning ранок evening вечір
mountain гора valley долина
much багато little мало
N
narrow вузький broad, wide широкий
nasty противний nice, pleasant приємний
native рідний foreigner, stranger іноземець
natural природний artificial штучний
near близький distant, far віддалений
negative негативний affirmative позитивний
nephew племінник niece племінниця
never ніколи always завжди
new новий ancient, old давній, старий
nice хороший awful, nasty жахливий
niece племінниця nephew племінник
night ніч day день
no немає yes так
nobody ніхто everybody всі
noisy галасливий quiet, silent тихий
noon опівдні midnight опівночі
normal звичайний strange дивний
north північ south південь
not yet немає already вже
nothing ніщо everything всі
to notice помічати to ignore ігнорувати
now зараз then потім
O
occasionally іноді frequently часто
occupied зайнятий vacant вільний
odd непарний even парний
often часто seldom, sometimes рідко, іноді
old старий modern, new young сучасний, новий, молодий
to open відкривати to close to shut закривати
open відкритий closed, shut закритий
opponent противник supporter прихильник
order порядок mess безлад
ordinary звичайний special особливий
other інший same такий же
out з in в
outside зовні inside всередині
outskirts околиці centre центр
over над under під
P
parents батьки children діти
part частина whole ціле
partial частковий total повний
particular особливий general загальний
to pass здавати to fail терпіти невдачу
past минулий future, present майбутнє, сьогодення
peace світ war війна
to permit дозволяти to forbid забороняти
to plant садити to harvest збирати врожай
plenty багато lack брак
pleasant приємний awful страшний
polite ввічливий rude грубий
poor бідний rich, wealthy багатий
poverty бідність wealth багатство
powerful сильний weak слабкий
presence присутність absence відсутність
pretty симпатичний ugly жахливий
private приватний public громадський
probably можливо certainly звичайно
professional професійний amateur аматорський
to protect захищати to attack нападати
protection захист attack напад
public громадський private приватний
to pull тягнути to push штовхати
pupil учень teacher вчитель
to push штовхати to pull тягнути
Q
question питання answer відповідь
quick швидкий slow повільний
quiet тихий loud, noisy голосний, гучний
R
to raise піднімати to lower знижувати
rainy дощовий sunny сонячний
rear задній front передній
to receive отримувати to send посилати
to reduce знижувати to increase підвищувати
to refuse відмовлятися to accept приймати
regret співчуття satisfaction задоволення
to remember пам’ятати to forget забувати
to repair лагодити to damage псувати
to reply відповідати to ask питати
reply відповідь question питання
republic республіка dictatorship, monarchy диктатура, монархія
to rest відпочивати to work працювати
rich багатий poor бідний
right правий, правильний left, wrong лівий, неправильний
rough грубий gentle, smooth, soft м’який
rude грубий polite ввічливий
rural сільський urban міський

Англійські антоніми S-Y

Слово Переклад Антонім Переклад
S
sad сумний happy щасливий
sadness смуток happiness щастя
safe безпечний dangerous небезпечний
safety безпека danger небезпека
salt сіль sugar цукор
(the) same такий же different, the other різний, інший
satisfaction задоволення regret шкодувати
to satisfy задовольняти to annoy дратувати
to save зберігати to spend, to waste витрачати
to scream кричати to whisper шепотіти
security безпека danger небезпека
seldom рідко often часто
to sell продавати to buy купувати
to send посилати to receive отримувати
to sit сидіти to stand стояти
senior старший junior молодший
to separate розділяти to connect to unite з’єднувати
serious серйозний funny кумедний
servant службовець master власник
shallow мілководний deep глибокий
sharp гострий blunt тупий
shelter укриття exposure нараження
short короткий, низький long tall довгий, високий
to shout кричати to whisper шепотіти
to shut закривати to open відкривати
sick хворий healthy здоровий
silent тихий noisy галасливий
silly дурний intelligent розумний
simple простий complicated складний
single неодружений married одружений
sister сестра brother брат
slim худий fat товстий
slow повільний fast, quick швидкий
small маленький big, large, tall великий, високий
smooth гладкий rough грубий
soft м’який hard, rough твердий, грубий
solid твердий liquid рідкий
some кілька many багато
sometimes іноді often часто
son син daughter дочка
soul душа body тіло
sour кислий sweet солодкий
south південь north північ
special особливий general, ordinary загальний, звичайний
spring весна autumn осінь
to stand стояти to sit сидіти
to start починати to stop зупиняти
start початок finish, end, stop кінець, пауза
to stop зупинятися to start, to go починати, йти
to stand стояти to lie лежати
strange дивний normal звичайний
strict строгий gentle м’який, ніжний
strong сильний weak слабкий
student студент teacher вчитель
stupid дурний clever, intelligent розумний
suburb передмістя centre центр
to succeed процвітати to fail потерпіти невдачу
success успіх failure невдача
to subtract віднімати to add додавати
sugar цукор salt сіль
summer літо winter зима
sun сонце moon місяць
sunny сонячний cloudy, rainy хмарний, дощовий
supporter прихильник opponent противник
to suspect підозрювати to trust довіряти
sweet солодкий bitter, sour гіркий, кислий
synonym синонім antonym антонім
T
to take брати to give давати
to take off злітати to land приземлятися
tall високий small, short маленький, короткий
to teach вчити to learn вчити щось
teacher вчитель pupil, student учень
then потім now зараз
terrible жахливий lovely прекрасний
there там here тут
thick товстий thin тонкий
thin тонкий thick, fat товстий
thirsty змучений спрагою hungry голодний
to throw кидати to catch ловити
tight пов’язувати loose звільняти
tiny крихітний giant, huge величезний
together разом apart відокремлено
tomorrow завтра yesterday вчора
top верх bottom низ
total повний partial частковий
town місто village село
tragedy трагедія comedy комедія
true правильний false помилковий
to trust вірити to suspect підозрювати
U
ugliness потворність beauty краса
ugly потворний beautiful, handsome (boys), pretty (girls) красивий
under під over над
to unite об’єднувати to divide, to separate розділяти
unity об’єднання division поділ
up вгору down низ
upstairs нагорі downstairs внизу
urban міський rural сільський
useful корисний useless даремний
useless даремний useful корисний
V
vacant вільний occupied зайнятий
valley долина mountain гора
vertical вертикальний horizontal горизонтальний
victory перемога defeat поразка
village село town місто
violent жорстокий gentle м’який
visitor гість host господар
voluntary добровільний compulsory обов’язковий
vowel голосна consonant приголосна
W
war війна peace світ
warm теплий cool прохолодний
to waste витрачати даремно to save зберігати
water вода land земля
weak слабкий powerful, strong сильний
wealth багатство poverty бідність
wealthy багатий poor бідний
wedding весілля divorce розлучення
west захід east схід
wet вологий dry сухий
to whisper шепотіти to scream, to shout кричати
white білий black чорний
whole ціле part частина
wide широкий narrow вузький
wife дружина husband чоловік
to win перемагати to lose програвати
winner переможець loser програв
winter зима summer літо
to work працювати to rest відпочивати
woman жінка man чоловік
women жінки men чоловіки
worse гірше better краще
worst найгірший best кращий
wrong неправильний correct, right правильний
Y
yes так no немає
yesterday вчора tomorrow завтра
young молодий old старий